بررسی تحلیل ریشه ناشی از ارتودنسی با سی‌تی اسکن اشعه مخروطی (CBCT) و میکرو (MicroCT)

بررسی تحلیل ریشه ناشی از ارتودنسی با استفاده از مقطع نگاری رایانه ای (سی تی) با اشعه مخروطی و مقطع نگاری رایانه ای در مقیاس میکرو (میکرو سی تی)

 

چکیده

اهداف: تحقیق حاضر به منظور ارائه روشی برای تخمین تحلیل ریشه دندان در اثر ارتودنسی در دندان های دارای دوبرجستگی سطح جونده[1] صورت پذیرفته و در آن از روش های مقطع نگاری رایانه ای با اشعه مخروطی (CBCT[2]) و مقطع نگاری رایانه ای میکرو (Micro CT) استفاده شده است.

روش ها: ده دندان آسیای (premolar) آرواره ای از هشت بیمار نوجوان به دست آمده است. پنج عدد از این دندان های آسیای کوچک پیش از اعمال هرگونه نیروی ارتودنسی استخراج گردیده (گروه1، گروه کنترل کننده) و پنج دندان دیگر از موارد تحت درمان ارتودنسی بدون استخراج دندان به دست آمده است که پس از مدت یک سال و به علت تغییر در برنامه درمانی، تصمیم به کشیدن یکی از این دندان ها شده است (گروه2، گروه درمانی). تمامی این بیماران دارای مقطع نگاری رایانه ای با اشعه مخروطی به عنوان بخشی از مدارک درمانی اولیه بوده اند و تمامی دندان های خارج شده نیز به وسیله یک دستگاه مقطع نگاری رایانه ای میکرو (میکرو سی تی) تصویربرداری شده اند. تصاویر اسکن شده بازتولیدی پردازش گردیده و پارامترهای متعددی از حفرات و تحلیل رفتگی ها مانند اندازه گیری های خطی پهنا و طول حفرات مورد بررسی قرار گرفته و طول اولیه دندان های این دو گروه (اندازه گیری شده به وسیله مقطع نگاری رایانه ای اشعه مخروطی و میکرو سی تی) مقایسه شده است.

نتایج: درمان های ارتودنسی موجب تشکیل حفرات و تحلیل رفتگی های بزرگ و قابل توجهی در طول ریشه دندان ها و در هر دو جهت طول و پهنا در قیاس با افرادی شده که تحت ارتودنسی قرار نگرفته اند شده است (P<0.05). علاوه بر این در قسمت عاج دندان ها در مجاورت نواحی تحلیل رفته و حفرات، تخلیه مواد معدنی (دی منیرالیزاسیون) مشاهده شده است.

جمع بندی: تحقیق حاضر یک روش استاندارد به منظور ارزیابی تحلیل ریشه دندان با استفاده از میکرو سی تی ارائه نموده است.

[1]  دندانی که جایگزین آسیاهای E و D شده و مابین آسیاهای دائمی و نیش قرار می گیرد

[2] Con-beam computed tomography

 

مصطفی کردی
ارسال دیدگاه