شیوع پوسیدگی های اوایل کودکی و نقایص مینایی در کودکان پیش دبستانی چهار و پنج ساله قطری

خلاصه

پیش زمینه: پوسیدگی های دندانی شایع ترین بیماری مزمن در کودکان در بیشتر جوامع دنیا می باشد. مطالعات مختلف اجرا شده توسط کشورهای عضو شورای همکاری خلیج شیوع بالایی از پوسیدگی های اوایل کودکی را منتشر کرده اند. تا به حال هیچ مطالعه ای در قطر برای بررسی شیوع پوسیدگی کودکان (ECC) و نقایص پیشرونده مینای دندان در کودکان پیش دبستانی انجام نشده است. مطالعه حاضر به منظور تعیین شیوع پوسیدگی دندان و نقایص مینا در کودکان پیش دبستانی چهار و پنج ساله مهدکودک های قطر انجام شده است.

روش ها: مطالعه توصیفی مقطعی بین 250 کودک که به طور تصادفی از بین 16 مهد کودک دولتی انتخاب شده بودند، انجام گردید. تجارب پوسیدگی برای دندان به جای سطح، با استفاده از معیارهای پوسیدگی سازمان بهداشت جهانی (dmft) اندازه گیری شد. نقایص مینای دندان با شاخص نقایص مینای پیش رونده درجه بدی شد. داده های آماری توصیفی و آزمون کای دو مورد استفاده قرار گرفت.

نتایج: میزان پاسخ 63 درصد گزارش شد. شیوع کلی پوسیدگی مطالعه 2/89 درصد بود که 6/15 درصد از کودکان بررسی شده مبتلا به پوسیدگی اوایل کودکی یا ECC بودند و 6/73 درصد مبتلا به ECC شدید بودند. نقایص مینای پیش رونده در 39 درصد از کودکان مشاهده شد که 27 درصد از آنها کدورت محدود مینا داشتند.

نتیجه گیری: میزان بالای پوسیدگی های دندانی و نقایص مینا ثبت شده برای کودکان با این گروه سنی در این مطالعه، به نیاز شدید برای اجرای برنامه های پیشگیرانه و مراقبت حرفه ای در سطح جامعه تاکید دارد که بایستی از زمان بارداری و خردسالی شروع شود.

واژگان کلیدی: ECC، s-ECC، نقایص پیش رونده مینا، دندان شیری، اپیدمیولوژی، کودکان، قطر

 

مصطفی کردی
ارسال دیدگاه