خمیر پالیش الماسی FGM
برای پالیشینگ نهایی کامپوزیت
با ذرات ساینده 2 میکرونی