جهت استفاده با انواع منابع نوری و گرمایی مخصوص 1 و 3بیمار

  • مخصوص مطب
  • حاوی هیدروژن پروکساید%35
  •  قابل استفاده با منابع نوری و گرمایی و لایت کیور
  • دارای Heat Blocker و نیترات پتاسیم